XIÊN 2 CAO CẤP

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY XIÊN 2 CAO CẤP MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
24/03/2018      
23/03/2018 17 60  win  ăn lô 17x2 60 
22/03/2018 85 43  trượt  ăn lô 85 
21/03/2018  60 24   trượt ăn lô 24 
20/03/2018 57 32  win  ăn lô 57x2 32 
18-19/03/2018 bảo trì     
17/03/2018 32 63   trượt ăn lô 63 
16/03/2018 21 85  trượt  ăn lô 85 
15/03/2018  06 72 trượt  ăn lô 06x3 
14/03/2018 75 93  win   ăn lô 75 93
13/03/2018 92 70   trượt ăn lô 92x2 
12/03/2018 17 90  win  ăn lô 17 90 
11/03/2018 50 61  trượt   
10/03/2018 35 41  trượt ăn lô 35 
09/03/2018 21 59  win  ăn lô 21 59 
08/03/2018 19 81   trượt ăn lô 19 
07/03/2018 60 12  trượt  ăn lô 60
06/03/2018 09 70  trượt   
05/03/2018 01 89   win ăn lô 01 89 
04/03/2018 27 39  win  ăn lô 27x2 39 
03/03/2018  56 24 trượt  ăn lô 56x2 
02/03/2018 26 41  trượt  ăn lô 26 26 
01/03/2018 09 75   trượt  ăn lô 09
28/02/2018 60 92   win  ăn lô 60 92 92
27/02/2018 57 62   trượt ăn lô 62 
26/02/2018 45 60  trượt  ăn lô 60 
25/02/2018 85 38  win  ăn lô 85 38 
24/02/2018 65 43 trượt   
23/02/2018 51 64   win  ăn lô 51 64
22/02/2018 49 90  trượt  ăn lô 90 
21/02/2018 62 17  trượt  ăn lô 17 
20/02/2018 23 60  trượt  ăn lô 23 
19/02/2018 61 35   win ăn lô 61 35 
15/02-18/02/2018 nghỉ tết    
14/02/2018 14 50  trượt ăn lô 50 
13/02/2018 23 76  win  ăn lô 23x2 76 
12/02/2018 71 46 trượt  
11/02/2018 62 35 trượt ăn lô 62
10/02/2018 16 54   win ăn lô 16 54 
09/02/2018  20 42 win  ăn lô 20 42 
08/02/2018 21 73  trượt ăn lô 21 
07/02/2018 01 64  win  ăn lô 01x2 64 
06/02/2018 36 72   trượt ăn lô 36 
05/02/2018 79 12   trượt ăn lô 12 
04/02/2018 54 62  trượt   
03/02/2018 08 27  win  ăn lô 08 27 
02/02/2018 86 42 trượt  ăn lô 86 
01/02/2018 65 71  trượt  ăn lô 71 
31/01/2018 23 54  win  ăn lô 23 54 
30/01/2018 46 70  win  ăn lô 46 70 
29/01/2018 26 13  trượt  ăn lô 26 26
28/01/2018 56 07  trượt   
27/01/2018 61 80   win ăn lô 61 80 
26/01/2018 20 92  trượt  ăn lô 20 
25/01/2018 04 78   trượt  
24/01/2018  36 85 trượt   
23/01/2018  87 34 trượt   
22/01/2018 91 37  trượt   
21/01/2018  94 47 trượt  ăn lô 94 
20/01/2018  76 11 trượt  ăn lô 76 
19/01/2018  97 30 trượt  ăn lô 97
18/01/2018 06 29 trượt  
17/01/2018 03 94  win  ăn lô 03 94 
16/01/2018 07 33 trượt  ăn lô 07x2 
15/01/2018  73 94 trượt  ăn lô 94x2 
14/01/2018 09 87  trượt  ăn lô 09 
13/01/2018 84 73  win  ăn lô 84 73 
12/01/2018 56 75   trượt ăn lô 56 
11/01/2018 36 82  trượt   
10/01/2018 09 72   trượt ăn lô 72 
09/01/2018 30 84  win ăn lô 30 84 
08/01/2018 54 62  trượt  ăn lô 54 
07/01/2018 08 70  win  ăn lô 08 70 
06/01/2018 06 71  trượt ăn lô 71 
05/01/2018 34 51  trượt   ăn lô 51
04/01/2018  94 75 trượt  
03/01/2018 32 57  trượt  ăn lô 57 
02/01/2018 35 71  win  ăn lô 35x2 71 
01/01/2018 70 27  trượt  ăn lô 27 
31/12/2017 35 70 trượt   
30/12/2017 71 43   win ăn lô 71 43 
29/12/2017 05 56  win  ăn lô 05 56 
28/12/2017 30 18   trượt ăn lô 18 
27/12/2017 37 65   trượt ăn lô 65 
26/12/2017 52 87 trượt ăn lô 52 
25/12/2017 03 49   win ăn lô 03 49 
24/12/2017 70 18  trượt  ăn lô 70x2 
23/12/2017 34 97  trượt   
22/12/2017 01 34   trượt ăn lô 01 
20/12/2017 87 45  win  ăn lô 87x2 45 
19/12/2017 70 12   trượt  ăn lô 12x2
18/12/2017 71 83   win ăn lô 71 83 
17/12/2017  26 60 trượt   
16/12/2017 17 21   win ăn lô 17 21 
15/12/2017 12 46   trượt ăn lô 12 
14/12/2017 82 27   trượt ăn lô 82 
13/12/2017 50 13   win ăn lô 50 13 
12/12/2017 24 70   trượt ăn lô 24x2 
11/12/2017 07 72  trượt   
10/12/2017 90 81  win   ăn lô 90 81
09/12/2017 19 52  win   ăn lô 19 52
08/12/2017 12 34   trượt  ăn lô 12x2
07/12/2017 72 24  trượt  ăn lô 24 
06/12/2017 41 10   trượt ăn lô 41 
05/12/2017 71 27  win  ăn lô 71 27 
04/12/2017 69 91  trượt ăn lô 69 
03/12/2017 51 74   trượt  
02/12/2017  50 61  win  ăn lô 50 62
01/12/2017 05 27  trượt  ăn lô 05
30/11/2017 51 80   win ăn lô 51x2 80 
29/11/2017 30 63  trượt  ăn lô 30x2 
28/11/2017 50 15   trượt  
27/11/2017 95 45   trượt  ăn lô 95x2
26/11/2017 51 80  win  ăn lô 51 80 
25/11/2017 25 83   trượt ăn lô 25x2 
24/11/2017 75 07   trượt  ăn lô 75
23/11/2017 26 43  win  ăn lô 26 43 
22/11/2017  90 64 win  ăn lô 90 64 
21/11/2017 23 54  trượt   
20/11/2017 30 75  trượt   ăn lô 30x2
19/11/2017 13 32  win  ăn lô 13 32 
18/11/2017 91 46   trượt ăn lô 46 
17/11/2017 23 47   win ăn lô 23x3 47 
16/11/2017 51 72  trượt  ăn lô 51
15/11/2017 45 78   trượt  
14/11/2017 14 61  trượt  ăn lô 61x2 
13/11/2017 06 62  trượt  ăn lô 06
12/11/2017 02 63  trượt  ăn lô 02 
11/11/2017 72 80   win ăn lô 72x2 80x2 
10/11/2017 68 15  trượt  ăn lô 15 
09/11/2017 04 21   win ăn lô 04 21 
08/11/2017 36 75   trượt ăn lô 75x2 
07/11/2017 61 94   trượt  
06/11/2017 14 80  trượt  
05/11/2017 10 68  trượt  ăn lô 10 
04/11/2017 75 13   trượt ăn lô 13x2 
03/11/2017  23 75 trượt  ăn lô 23 
02/11/2017 39 53  trượt  ăn lô 53 
01/11/2017 27 80   trượt  
31/10/2017 09 59  trượt  
30/10/2017 18 22  trượt  ăn lô 18 
29/10/2017  10 21 trượt   ăn lô 10
28/10/2017 17 20  win  ăn lô 17 20 
27/10/2017 13 88  trượt  ăn lô 88 
26/10/2017 11 70   trượt ăn lô 70 
25/10/2017 16 72  win  ăn lô 16 72 
24/10/2017 89 91  trượt  ăn lô 89 
23/10/2017 25 39   win ăn lô 25 39 
22/10/2017  00 17 trượt  ăn lô 17
21/10/2017 75 11  trượt  ăn lô 75x2 
20/10/2017  49 51 win  ăn lô 49 51 
19/10/2017  01 25 trượt ăn lô 25 
18/10/2017 02 14  win  ăn lô 02 14 
17/10/2017  99 15 trượt  ăn lô 15 
16/10/2017  55 91 win  ăn lô 55 91 
15/10/2017 83 94  trượt   
14/10/2017  18 59 trượt   
13/10/2017 85 64  trượt  ăn lô 85 
12/10/2017  85 64 trượt   
11/10/2017  lỗi kĩ thuật    
10/10/2017  98 86 trượt ăn lô 86
09/10/2017  14 55 trượt   
08/10/2017  46 93 trượt   
07/10/2017  54 95 trượt  ăn lô 54 
06/10/2017  50 37 trượt  ăn lô 50 
05/10/2017 61 52  trượt   
04/10/2017  90 01 trượt ăn lô 90 
03/10/2017  54 48 win  ăn lô 54 48 
02/10/2017  17 54 trượt   
01/10/2017 31 02  trượt ăn lô 31 
30/09/2017  34 85 trượt  ăn lô 34 
29/09/2017  57 03 win  ăn lô 57 03 
28/09/2017 lỗi kĩ thuật     
27/09/2017  64 71 trượt  ăn lô 64 
26/09/2017  14 23 trượt  ăn lô 14x2
25/09/2017  39 61 trượt  ăn lô 39 
24/09/2017  71 86 trượt   
23/09/2017  10 23 trượt  ăn lô 23x2 
22/09/2017 87 36  win  ăn lô 36 87 
21/09/2017 lỗi kĩ thuật    
20/09/2017  30 65 trượt  ăn lô 65 
19/09/2017 71 77  trượt  ăn lô 71 
18/09/2017  65 20 trượt  ăn lô 65 
17/09/2017  76 32 win  ăn lô 32 76 
16/09/2017 22 66  trượt  ăn lô 66 
15/09/2017  02 98 trượt ăn lô 02 
14/09/2017  19  35 win  ăn lô 35 19 
13/09/2017  57 06 win  ăn lô 57x2 06 
12/09/2017  67 97 trượt  ăn lô 97 
11/09/2017  74 41 trượt  ăn lô 41
10/09/2017  66 53 trượt  ăn lô 53x2
09/09/2017  89 22 win   ăn lô 89 22x2
08/09/2017  77 99 trượt  ăn lô 99 
07/09/2017  44 74 win  ăn lô 44 74x2 
06/09/2017  79 36 trượt  ăn lô 36
05/09/2017 67 52 win  ăn lô 67 52x2
04/09/2017  68 30 trượt   
03/09/2017  28 17 trượt  ăn lô 28 
02/09/2017  61 23 trượt  ăn lô 61
01/09/2017  49 61 win  ăn lô 49 61 
31/08/2017  84 67 win  ăn lô 67x2 84 
30/08/2017 79 81  win  ăn lô 81 79 
29/08/2017  37 52 trượt  ăn lô 37x2 
28/08/2017  91 99 trượt  ăn lô 99
27/08/2017  35 66 win  ăn lô 35x2 66 
26/08/2017  52 67 trượt  ăn lô 52x2 
25/08/2017  90  34 trượt  ăn lô 34 
24/08/2017  05 27 win ăn lô 05 27
23/08/2017  60 33 trượt ăn lô 60
22/08/2017  08 99 win  ăn lô 99 08
21/08/2017  04 36 win  ăn lô 36 04 
20/08/2017  23  82 trượt  ăn lô 82 
19/08/2017  01 84 trượt  ăn lô 84x3 
18/08/2017  84 22 win  ăn lô 84 22 
17/08/2017  33 81 trượt  ăn lô 33x2 
16/08/2017  56 92 win  ăn lô 56 92 
15/08/2017  32 12 trượt ăn lô 12 
14/08/2017  09 33 trượt   
13/08/2017  60 53 win  ăn lô 60 53 
12/08/2017  14 38 win  ăn lô 14 38 
11/08/2017  93 44 trượt  ăn lô 93 
10/08/2017  35 32 trượt  ăn lô 32
09/08/2017  47 22 win  ăn lô 47 22
08/08/2017  93 57 win  ăn lô 93x2 57 
07/08/2017 22 96 trượt  ăn lô 96 
06/08/2017 54 86  win  ăn lô 54 86x2 
05/08/2017 51 43 trượt ăn lô 51
04/08/2017  18 33 trượt  ăn lô 18 
03/08/2017  21 43 win  ăn lô 21 43 
02/08/2017  99 22 trượt  ăn lô 22 
01/08/2017  01 90 trượt  ăn lô 01
31/07/2017 89 31  win  ăn lô 89 31x2 
30/07/2017  10 76 trượt   
29/07/2017  79 34  win ăn lô 34 79 
28/07/2017  23 58 truợt  ăn lô 58x2
27/07/2017  16 88  trượt  ăn lô 16
26/07/2017  02 43 win  ăn lô 02 43 
25/07/2017 09 11  trượt   
24/07/2017  99 12 win ăn lô 99 12 
23/07/2017  07 86 win  ăn lô 07 86 
22/07/2017  04 59 trượt  ăn lô 59x2 
21/07/2017  66 71  trượt  ăn lô 66
20/07/2017  01 34 trượt  ăn lô 34 
19/07/2017  82 14 win  ăn lô 82 14 
18/07/2017  12 90 trượt   
17/07/2017  37 46 win  ăn lô 37 46 
16/07/2017  22 19 trượt  ăn lô 19 
15/07/2017 60 19 trượt ăn lô 60x2
14/07/2017 32  66 trượt  ăn lô 66 
13/07/2017  40 23 win  ăn lô 40 23 
12/07/2017  06 33 trượt  ăn lô 06 
11/07/2017 93 21  trượt  ăn lô 93 
10/07/2017  40 15 win  ăn lô 40 15 
09/07/2017 94 01  trượt  ăn lô 01 
08/07/2017  99 10 trượt   
07/07/2017  41 92 win  ăn lô 41 92 
06/07/2017  87 91 trượt  ăn lô 91 
05/07/2017  48 30 win ăn lô 48x2 30 
04/07/2017  66 91 trượt   
03/07/2017  68 72 win  ăn lô 68 72 
02/07/2017  78 93 trượt  ăn lô 93 
01/07/2017  05 92 trượt  ăn lô 92 
30/06/2017  48 55 win  ăn lô 48 55 
29/06/2017  08 66 trượt  ăn lô 08 
28/06/2017  10 82 win  ăn lô 10 82
27/06/2017  10 64 trượt ăn lô 64x2 
26/06/2017 59 77  win ăn lô 59 77 
25/06/2017  27 90 trượt  ăn lô 90x2 
24/06/2017  20 55 trượt  ăn lô 20 
23/06/2017  28 65 trượt  ăn lô 65
22/06/2017 64 88  win  ăn lô 64 88x2 
21/06/2017 42 97  win  ăn lô 42 97 
20/06/2017  38 84 trượt  ăn lô 38 
19/06/2017 55 11  trượt   
18/06/2017 45 71 trượt   
17/06/2017  87 25 win  ăn lô 87 25 
16/06/2017 99 38 win  ăn lô 99 38 
15/06/2017  43 17 trượt  ăn lô 43x2 
14/06/2017  93 22  trượt  
13/06/2017 57 66 trượt  ăn lô 57x2 
12/06/2017 76 32  win  ăn lô 76 32x2 
11/06/2017  58 61 trượt  ăn lô 61x2 
10/06/2017  47 90 trượt  ăn lô 90 
09/06/2017  61 22 win  ăn lô 61 22 
08/06/2017 73 50 trượt ăn lô 73x2
07/06/2017  56 80 trượt ăn lô 80x2 
06/06/2017  40 77 win  ăn lô 40 77 
05/06/2017 35 94  trượt  ăn lô 35 
04/06/2017   94 38 trượt  ăn lô 94x2 
03/06/2017  93 81  trượt  
02/06/2017  00  87 win  ăn lô 00 87x2 
01/06/2017 15 49  win  ăn lô 15 49 
31/05/2017  82 33 trượt  ăn lô 82x2 
30/05/2017 09 32  trượt   
29/05/2017 37 02 win ăn lô 37x2 02
28/05/2017 12 96 trượt  
27/05/2017 66 17 win ăn lô 66 17
26/05/2017 25 69 trượt  
25/05/2017 50 87 win ăn lô 50 87
24/05/2017 48 33 trượt ăn lô 33
23/05/2017 05 81 trượt ăn lô 81
22/05/2017 71 58 trượt ăn lô 58
21/05/2017 02 39 win ăn lô 02 39
20/05/2017 90 62 trượt ăn lô 90x2
19/05/2017 22 30 win ăn lô 22 30
18/05/2017 45 32 win ăn lô 32 45
17/05/2017 05 44 trượt ăn lô 44x2
16/05/2017 90 19 trượt ăn lô 90
15/05/2017 33 91 trượt  
14/05/2017 39 22 win ăn lô 39x2 22x2
13/05/2017 05 58 trượt ăn lô 05
12/05/2017  23 44 trượt ăn lô 23x3
11/05/2017  44 70 win ăn lô 44 70
10/05/2017  48 32 trượt ăn lô 32
09/05/2017  15 62 trượt ăn lô 15
08/05/2017  68 72 win ăn lô 68 72
07/05/2017  29 83 win ăn lô 83 29
06/05/2017 65 29 trượt ăn lô 65x2
05/05/2017 09 63 trượt ăn lô 63x2
04/05/2017 44 32 trượt ăn lô 32
03/05/2017 96 30 win ăn lô 96 30
02/05/2017 25 64 trượt ăn lô 25x2
01/05/2017 51 23 trượt  

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0981.366.551

LƯỢT TRUY CẬP