ĐỘC THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY ĐỘC THỦ ĐỀ MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
24/03/2018      
23/03/2018 23   trượt  
22/03/2018 94   trượt  
21/03/2018   85  win  
20/03/2018 54  trượt   
18-19/03/2018 bảo trì     
17/03/2018 65  trượt  
16/03/2018 92  trượt   
15/03/2018  16 win   
14/03/2018 63   trượt  
13/03/2018 80   trượt  
12/03/2018 77  win   
11/03/2018 94   trượt  
10/03/2018  83  trượt  
09/03/2018 70  trượt   
08/03/2018  98 win   
07/03/2018 16  trượt   
06/03/2018 52   trượt  
05/03/2018 61   trượt  
04/03/2018  73  win  
03/03/2018  83  trượt  
02/03/2018  30  trượt  
01/03/2018 28   win  
28/02/2018 23  trượt  
27/02/2018 94   trượt  
26/02/2018 39   win  
25/02/2018 21  trượt   
24/02/2018  72  trượt  
23/02/2018  94  trượt  
22/02/2018  65  win  
21/02/2018 74   trượt  
20/02/2018 23   trượt  
19/02/2018 08  win   
15/02-18/02/2018 nghỉ tết    
14/02/2018 62  trượt  
13/02/2018 17  trượt  
12/02/2018 96 trượt  
11/02/2018 68 win  
10/02/2018 94   trượt  
09/02/2018  25 win   
08/02/2018  27 trượt   
07/02/2018 02   trượt  
06/02/2018 57  trượt   
05/02/2018  29 win   
04/02/2018 56  trượt  
03/02/2018  80 trượt   
02/02/2018 73  win   
01/02/2018 61   trượt  
31/01/2018 86  trượt  
30/01/2018  21  trượt  
29/01/2018 43   win  
28/01/2018  50  trượt  
27/01/2018 78  trượt  
26/01/2018 42 trượt  
25/01/2018 68  win   
24/01/2018 72   trượt  
23/01/2018  01  win  
22/01/2018 82   trượt  
21/01/2018 96   trượt  
20/01/2018 73   trượt  
19/01/2018 21   win  
18/01/2018 05   trượt  
17/01/2018 41  trượt   
16/01/2018 86   trượt  
15/01/2018 98   win  
14/01/2018 31   trượt  
13/01/2018 64   win  
12/01/2018 73   trượt  
11/01/2018  57 trượt   
10/01/2018 43   trượt  
09/01/2018  62  win  
08/01/2018 37  trượt   
07/01/2018  74 trượt   
06/01/2018 91   trượt  
05/01/2018 05   win  
04/01/2018 83  trượt  
03/01/2018 70  trượt   
02/01/2018 31  win   
01/01/2018 26   trượt  
31/12/2017 59   win  
30/12/2017  37  trượt  
29/12/2017 67 trượt   
28/12/2017 53  trượt   
27/12/2017 16  win   
26/12/2017  02  trượt  
25/12/2017 31   trượt  
24/12/2017 86  win   
23/12/2017 59   trượt  
22/12/2017 61   trượt  
21/12/2017  57 trượt  
20/12/2017  68  win  
19/12/2017 16   trượt  
18/12/2017 75  win   
17/12/2017 04   trượt  
16/12/2017 36   trượt  
15/12/2017 68   win  
14/12/2017 70   trượt  
13/12/2017 47 trượt   
12/12/2017 43   trượt  
11/12/2017  60 win   
10/12/2017 76  trượt   
09/12/2017 27   trượt  
08/12/2017  81  win  
07/12/2017 53  win   
06/12/2017 65  trượt   
05/12/2017 61   trượt  
04/12/2017 23  trượt   
03/12/2017 09  win   
02/12/2017 80  trượt   
01/12/2017 16   win  
30/11/2017 60   trượt  
29/11/2017 85  trượt   
28/11/2017 05   win  
27/11/2017 41   trượt  
26/11/2017 02  trượt   
25/11/2017 42  trượt   
24/11/2017 86   trượt  
23/11/2017 62   win  
22/11/2017 89   trượt  
21/11/2017 52  trươt   
20/11/2017 32  trượt   
19/11/2017 61   win  
18/11/2017 75   trượt  
17/11/2017 06  trượt  
16/11/2017 50   win  
15/11/2017  68  trượt  
14/11/2017 75  trượt   
13/11/2017 16   trượt  
12/11/2017 65  win   
11/11/2017 69  trượt   
10/11/2017 23   win  
09/11/2017 07   trượt  
08/11/2017 82   trượt  
07/11/2017 38   win  
06/11/2017 58  trượt  
05/11/2017 16   trượt  
04/11/2017 27   win  
03/11/2017  41  trượt  
02/11/2017  67 trượt   
01/11/2017 52   trượt  
31/10/2017 43  win   
30/10/2017 73   trượt  
29/10/2017 07  trượt   
28/10/2017 24   win  
27/10/2017  23  trượt  
26/10/2017 72   trượt  
25/10/2017 38   trượt  
24/10/2017 34   win  
23/10/2017 91  win   
22/10/2017 73  trượt   
21/10/2017  21 trượt   
20/10/2017 32  win   
19/10/2017 30   trượt  
18/10/2017 90   trượt  
17/10/2017 23  trượt   
16/10/2017 49  win   
15/10/2017 15  trượt   
14/10/2017 72  win   
13/10/2017 82  trượt   
12/10/2017 84  trượt   
11/10/2017 90   win  
10/10/2017  76 trượt   
09/10/2017 78  trượt   
08/10/2017 45  trượt   
07/10/2017 24   win  
06/10/2017 09   win  
05/10/2017 39  trượt   
04/10/2017  92 trượt   
03/10/2017 88  trượt   
02/10/2017 33  trượt  
01/10/2017 13  trượt   
30/09/2017  34 win   
29/09/2017 36  trượt   
28/09/2017  44 trượt   
27/09/2017  47 trượt   
26/09/2017  44 trượt   
25/09/2017  39 win   
24/09/2017 42 trượt   
23/09/2017  81 trượt   
22/09/2017  76 trượt   
21/09/2017  01 trượt   
20/09/2017  81 trượt   
19/09/2017  54 trượt   
18/09/2017 30  win   
17/09/2017  14 trượt   
16/09/2017  98  trượt  
15/09/2017  56  win  
14/09/2017  84 trượt   
13/09/2017  34 trượt   
12/09/2017  95 win   
11/09/2017  74 trượt   
10/09/2017  84 trượt   
09/09/2017  19 trượt   
08/09/2017 54  trượt   
07/09/2017  12 trượt   
06/09/2017 67  trượt   
05/09/2017  59 win   
04/09/2017 19  trượt   
03/09/2017  21 trượt   
02/09/2017  61 trượt   
01/09/2017  89 win   
31/08/2017  94 trượt   
30/08/2017  33 trượt   
29/08/2017  38 trượt   
28/08/2017  48 trượt   
27/08/2017  29 trượt   
26/08/2017  23 trượt   
25/08/2017  99 win   
24/08/2017  46 trượt   
23/08/2017  67 trượt   
22/08/2017  45 trượt   
21/08/2017  23 trượt   
20/08/2017  09 win   
19/08/2017  41 trượt   
18/08/2017  88 trượt   
17/08/2017  75 truợt   
16/08/2017  85 win   
15/08/2017  13 trượt   
14/08/2017 39  trượt   
13/08/2017  47 trượt   
12/08/2017  55 trượt   
11/08/2017  72 trượt   
10/08/2017  37 trượt   
09/08/2017 13  trượt   
08/08/2017  33 win   
07/08/2017  43 trượt   
06/08/2017  61 trượt   
05/08/2017  93 trượt   
04/08/2017  89 trượt   
03/08/2017  13 win   
02/08/2017  90 trượt   
01/08/2017  63 trượt   
31/07/2017  97 trượt   
30/07/2017  10 trượt   
29/07/2017 20  trượt   
28/07/2017  19 trượt   
27/07/2017  33 win   
26/07/2017  96 trượt   
25/07/2017  24 trượt   
24/07/2017 37  win   
23/07/2017  80 trượt   
22/07/2017  31 trượt   
21/07/2017  86 trượt   
20/07/2017  88 trượt   
19/07/2017 97  trượt   
18/07/2017  54 trượt   
17/07/2017  88 win   
16/07/2017  23  trượt  
15/07/2017  98 trượt   
14/07/2017  56 trượt   
13/07/2017 30  trượt   
12/07/2017  12 win   
11/07/2017  30 trượt   
10/07/2017 43  trượt   
09/07/2017  63 trượt   
08/07/2017 78  trượt   
07/07/2017  26 trượt   
06/07/2017  82 win   
05/07/2017  76 trượt   
04/07/2017  48 win   
03/07/2017 48  trượt   
02/07/2017  43 trượt   
01/07/2017 11  trượt   
30/06/2017  09 win   
29/06/2017  21 trượt   
28/06/2017  34 trượt   
27/06/2017 43  trượt   
26/06/2017  47 trượt   
25/06/2017 56  trượt   
24/06/2017  61 win   
23/06/2017  63 trượt   
22/06/2017 74  trượt   
21/06/2017 75  trượt   
20/06/2017  78 trượt   
19/06/2017  24 win   
18/06/2017 78  trượt   
17/06/2017  74  trượt  
16/06/2017  46 trượt   
15/06/2017 04  trượt   
14/06/2017  43 trượt   
13/06/2017 61  win   
12/06/2017  73 trượt   
11/06/2017  62 trượt   
10/06/2017 53  trượt   
09/06/2017 15 trượt   
08/06/2017 87 win  
07/06/2017  75 trượt   
06/06/2017  53 trượt   
05/06/2017  01 trượt   
04/06/2017  57  trượt   
03/06/2017   95  trượt  
02/06/2017  36 win   
01/06/2017  80 trượt   
31/05/2017  04 trượt   
30/05/2017  31 win   
29/05/2017 62 trượt  
28/05/2017 07 trượt  
27/05/2017 25 trượt  
26/05/2017 52 trượt  
25/05/2017 42 trượt  
24/05/2017 56 trượt  
23/05/2017 07 win  
22/05/2017 71 trượt  
21/05/2017 67 trượt  
20/05/2017 61 trượt  
19/05/2017 90 trượt  
18/05/2017 36 win  
17/05/2017 79 win  
16/05/2017 67 trượt  
15/05/2017 47 trượt  
14/05/2017 42 trượt  
13/05/2017 51 trượt  

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0981.366.551

LƯỢT TRUY CẬP